กระผม นาย ธนัท ทองอุทัยศรี ( Tanat Tonguthaisri ) จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา โดยมิได้มีผู้แนะนำแต่ประการใด
     กระผมมีเพียงเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้กับผู้ที่สนใจ หากเป็นที่ไม่เห็นด้วยของผู้ใด
     กรุณาตำหนิติเตียนกระผมแต่เพียงผู้เดียว ที่ LuangPor@GoogleGroups.com ได้ทุกเมื่อครับ
คำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานรายการหนังสือ eBooks ในรูปแบบ PDF files
(ดู SlideDeck ด้านล่างในหน้านั้น).


 

คำสอนของท่านจิตโต (ลูกศิษย์หลวงพ่อ)


ท่านจิตโต ตุลาคม ๒๕๕๔
 • ๒๒ ตุลาคม

   

  เทศน์อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

  กรรมฐานความเมตตาทำให้หลุดพ้นจากโลกนี้ได้

  นิทานทำจิตให้เข้มแข็งเมื่อเผชิญกับของจริง

 • ๒๔ ตุลาคม

   

  เทศน์จริยาของพระอริยะ

 • ๒๙ ตุลาคม

   

  เทศน์ความปราถนาเป็นเครื่องนำพา

  กรรมฐานแบบคิดและไม่คิด

 • ๓๐ ตุลาคม

   

  เทศน์สุปะฏิปันโน

  กรรมฐานคุย

  นิทานปลาโลมา

พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 • ๕ พฤศจิกายน

   

  เทศน์กฐินัง วตเม ทานัง อาสวักขยาวหัง นิพานนะ ปัจจโย โหตุ.

 • ๖ พฤศจิกายน

   

  เทศน์อริยสัจจัง ธัมมัง อนัตตา

 • ๑๒ พฤศจิกายน

   

  เทศน์กตัญญูคาถา

 • ๑๙ พฤศจิกายน

   

  เทศน์พุทโธ อัปมาโณ ตีติ

  นิทานจิตนคร, ผู้ใดมีจิตละเอียดเช่นใดก็ฝึกเช่นนั้น

  นิทานเรื่องกายนคร, ที่มาของพระราหู

 • ๒๐ พฤศจิกายน

   

  เทศน์เห็นทุกข์ด้วยการปฎิบัติ

  กรรมฐานสังฆานุสติทำให้ใจเป็นสุข

  นิทานสองตายายกับนกสาริกา ความปรารถนาดีที่ไม่เหมาะสม

 • ๒๖ พฤศจิกายน

   

  เทศน์เช้าอิติปิโสภควา อิติสุคโตภควา-ทางที่พร้อมเข้าถึงมรรคผล

 • ๒๗ พฤศจิกายน

   

  เทศน์การคบคนที่ควรคบ

  กรรมฐาน

ธันวาคม ๒๕๕๔
 • ๓ ธันวาคม

   

  เทศน์เมตตาคาถา

  กรรมฐานกายกับจิต

 • ๔ ธันวาคม

   

  เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นอนิจจา

  กรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใส เพื่อได้ผลบุญภายใต้ขันธ์ ๕

 • ๕ ธันวาคม

   

  เทศน์ปิยโต ชายเต โสโก

  กรรมฐานแนวทางของนักปฏิบัติ เดินตามครูบาอาจารย์

 • ๑๐ ธันวาคม

   

  เทศน์โคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ตีติ

  กรรมฐานการพิจารณาทุกข์ และถอดถอนความปราถนาในตอนเกิด

 • ๑๑ ธันวาคม

   

  เทศน์มโนบุพพัง ..การครอบครองจิตของตัวเอง

  กรรมฐานโบราณขอบารมีพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์

 • ๑๗ ธันวาคม

   

  เทศน์ทุกขา ทุกขัง ตีติ ..เหตุเกิดจากตัณหา ละด้วยสังโยชน์สักกายทิฎฐิ

  กรรมฐานการสร้างกำลังใจให้เต็ม โดยยอมรับความจริงว่าเราต้องตาย ไปนิพพาน ทุกข์เวทนาจากขันธ์ ๕

  นิทานผู้เฒ่าทรงญาณ เหตุจากการมีทุกข์เป็นทางเฉพาะคน

 • ๑๘ ธันวาคม

   

  เทศน์หิริโอตัปปะ แม้แต่เทวดาก็มีความละอายต่อความชั่ว

  กรรมฐานโบราณ จับภาพนิมิตให้แจ่มใส และขัดเกลาจิตด้วยอารมณ์คิด ยกถวายพระเพื่อตอบแทนคุณ

 • ๒๔ ธันวาคม

   

  เทศน์เหตุของทุกข์เกิดจากการยึดมั่นว่าเป็นของเรา

  กรรมฐานพิเศษการพิจารณาตนให้เป็นปกติ พิจารณาจากศิล และนิวรณ์

  นิทานแม่ไก่ ผู้ไม่เห็นอวิชชา

 • ๒๕ ธันวาคม

   

  เทศน์กายัง ปตชีวิตัง มรณานิจจัง

  กรรมฐานการมองเห็นการรู้ไม่ครบ อวิชชา

 • ๓๑ ธันวาคม

   

  เทศน์ความประมาทเป็นบ่อเกิดอกุศกรรม

  กรรมฐานคิดว่าเราชั่วเสมอ ทรงอารมณ์เมตตาเสมอ

  นิทานดอยเต่า วิบากกรรมเป็นสมบัติของตนที่ทำมา

มกราคม ๒๕๕๕
 • ๑ มกราคม

   

  เทศน์สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำความชั่วทั่งปวง

  นิทานความทุกข์ของผู้เป็นแม่

 • ๒ มกราคม

   

  เทศน์กรรมฐานให้มีพุทธานุสสติ

 • ๗ มกราคม

   

  ปกิณกธรรมการเป็นพระอริยะ (วัดพระธาตุดอยตุง)

  ปกิณกธรรมการสำรวม (วัดพระธาตุดอยตุง)

 • ๘ มกราคม

   

  เทศน์ บูชาพระรัตนตรัย และจาคานุสสติ เพื่อการหลุดพ้น

  เทศน์ฝึกจิตให้เป็นสมบัติของเรา

 • ๑๔ มกราคม

   

  เทศน์อิมาหัง ภควา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัจชามิ

  กรรมฐานการเป็นผู้รู้

 • ๑๕ มกราคม

   

  เทศน์รูปเป็นอนัตตา ศีล ภาวนา ทานเป็นเครื่องกันอกุศลกรรม

  กรรมฐาน เราคือผู้รู้

  นิทานงูใหญ่ผู้มีมานะ

 • ๒๑ มกราคม

   

  เทศน์ฝึกจิตเพื่อรู้เท่าทันกฎธรรมดา

  กรรมฐาน เราคือผู้รู้

  นิทานหมากับจิตตามรู้ให้ทัน

 • ๒๒ มกราคม

   

  เทศน์จิตอย่าได้ปล่อย ปรามใจตัวเองเสมอ

  กรรมฐานละสังโยชน์ สักกายทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส และวิจิกิจฉา

 • ๒๘ มกราคม

   

  อาราธนาศีล และกล่าวที่มาของการไหว้ครู

 • ๒๙ มกราคม

   

  เทศน์เมฆจิตคาถา

  อุทิศส่วนบุญกุศลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  กรรมฐานกายกับจิต

  นิทานปลาผู้มีสมาบัติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 • ๔ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์อิมาหัง ภะคะวาคาถา

  ปกิณกธรรมกฏธรรมดาของผู้มีกาย มองตัวเองว่ายังไม่ดีเสมอ

  กรรมฐานไม่สนใจจริยาผู้อื่น

  ปกิณกธรรมความเมตตาที่มีต่อผู้ปฏิบัติเสมอกัน

  ปกิณกธรรมพุทธคาถา พุทธัง เมฆะ นิมิตรจิตตัง มะอะอุ

 • ๕ กุมภาพันธ์

   

  ปกิณกธรรมการใคร่ครวญในทางปฏิบัติ

  เทศน์ความเพียรต้องอาศัยความอดทน

  ปกิณกธรรมจิตคือสมบัติของเรา ต้องฝึกจิตรู้ให้ครบ

  ปกิณกธรรมการเชื่อที่ไม่สงสัย การมองความจริงให้ครบ

  ถามตอบข้อปฏิบัติ รู้ให้ทันว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอด

  พระเมตตาให้แนวทางในการอยู่ธุดงค์

 • ๑๑ กุมภาพันธ์

   

  ปกิณกธรรมความเมตตาของหลวงพ่อฤๅษีที่มองเห็นได้ยาก การคบมิตรเปรียบเสมือนทั้งชีวิต

  เทศน์กรรมฐานทุกกองมีไว้เพื่อดับนิวรณ์ การเข้าใจความจริง อนิจจัง ทุกขัง อนันตา นิวรณ์

  ปกิณกธรรมอย่าประมาทในความดี การทำความดีสักทีต้องใช้กำลังใจ

  ปกิณกธรรมความเมตตาเตือนอย่าลืมข้อปฎิบัติ โดยการติดสุข(ปิติ) ให้เอาทุกข์มาใคร่ครวญอยู่เสมอ

  ปกิณกธรรมการเป็นสาวกอย่าไปฝืนกรรมของใคร ฟุ้งในการทำความดี

  นิทานงูเห่ากับการกินที่เป็นทุกข์

 • ๑๒ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์อานิสงส์การให้ทาน ให้สิ่งใดได้สิ่งนั้น ผู้ใดตั้งใจฟังธรรมผู้นั้นจะเกิดปัญญา

  ปกิณกธรรมการติดปิติ การใคร่ครวญอยู่เสมอ การมีทุกข์อันเกิดจากกาย

  ปกิณกธรรมการมีอุปาทานถือว่าไม่มีอยู่จริง เป็นไปตามวิบากกรรม

  กรรมฐานการมองตัวเองว่าสกปรก การไปพระนิพพานด้วยการละสังโยชน์ ไม่ว่าพรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก

  นิทานเทวดาผู้มีอุปาทานหลงตัวหลงตนว่าตัวเองดี คนละดีจะถึงดี

 • ๑๘ กุมภาพันธ์ (๑/๒)

   

  ปกิณกธรรมการอยู่ในสมณเพศ

  เทศน์การมองการเกิดมีทุกข์ การละความโกรธไม่พอใจ(ปฏิฆะ) กับติดของสวยของหอม(กามราคะ)

  ปกิณกธรรมวิปัสสนาญาณ ๙ เพื่อการระงับจิตปรุงแต่ง นิวรณ์ จะหลุดพ้นได้ต้องใคร่ครวญสังโยชน์

  กรรมฐานการทำให้มีความสบายใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยวิปัสสนาณาน ๙

 • ๑๘ กุมภาพันธ์ (๒/๒)

   

  ปกิณกธรรมการปฎิบัติด้านจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  ปกิณกธรรมการจับภาพพระให้ใสมีอารมณ์เป็นตัววัด

  ถามตอบในการจับภาพพระในห้องน้ำ บุพกรรมที่ทำมาระหว่างแม่กับลูก

  การเทิดทูนคุณของพระหาทีประมาณได้

 • ๑๙ กุมภาพันธ์ (๑/๒)

   

  เทศน์องค์ของการตรัสรู้เป็นคาถา (โพชฌงค์ ๗) กายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา

  ถามตอบในการปฎิบัติ บุพกรรมที่เนื่องกัน อ้างคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

  ถามตอบในการปฎิบัติการพูดด้วยความเมตตาเป็นอาวุธที่ดีที่สุด สิ่งที่น่ากลัวคือความโง่

  สนทนาธรรมกับหลวงน้าหมอ หมอใหญ่คือพระพุทธเจ้า

 • ๑๙ กุมภาพันธ์ (๒/๒)

   

  กรรมฐาน ฌาน ๔ แบบละเอียดด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ ใคร่ครวญเสมอนำไปสู่ทางหลุดพ้น

  การปฏิบัติแบบละเอียดด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ

  ความเมตตาเป็นห่วงของผู้ปฏิบัติ การเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณ

  ผลบุญส่งผลให้การปฏิบัติต่อเนื่อง พระกรรมฐานจะเกิดปัญญาก็เพราะผลบุญของผู้ปฏิบัติ

 • ๒๕ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การพ้นทุกข์ ด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

  ปกิณกธรรมเครื่องวัดในการปฎิบัติ ละความโกรธ ลักษณะความโกรธของพระอริยบุคคล

  กรรมฐาน ความโลภโกรธหลง มีเหตุมาจากตัณหา และอุปาทานความอยาก

  ปกิณกธรรมแนะนำการเก็บของวัตถุมงคล ผู้ใดที่บริสุทธ์ผู้นั้นย่อมได้ของบริสุทธิ์ดั่งพระอรหันต์

  นิทานเทวดาที่มีหน้าที่ให้คนพ้นทุกข์เมื่อมีภัยพิบัติ การเตรียมการรับมือด้วยการสะสมเสบียง

  ความเมตตาของหลวงพ่อฤๅษีที่มองเห็นได้ยาก

 • ๒๖ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิต การหลงตัวเองว่าดีแล้วนำไปสู่อกุศลกรรม

  ปกิณกธรรมความทุกข์สุขอันเกิดจากการมีขันธ์ ตามรู้ให้ทันและละ

  ปกิณกธรรมการเคารพในสิ่งที่ไม่เห็นเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติ

  แนะนำการปฎิบัติพระกรรมฐาน แค่ไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธศาสนา และมีความเพียรอยู่ตลอด

  กรรมฐานการเจริญเมตตา และการไม่ปราถนาประทุษร้ายผู้ใด ไม่โต้ตอบต่อคนที่ประทุษร้ายตอบ

  พระคาถาอิสวาสุ พุทธสังมิ องค์ของสมาธิจิตที่สงบยิ่ง

มีนาคม ๒๕๕๕
 • ๓ มีนาคม

   

  เทศน์การเห็นมานะ

  กรรมฐานสุดยอดของทุกข์คือความเชื่อ

 • ๔ มีนาคม

   

  เทศน์ผลของการให้ทาน และการละความชั่วห้าประการ

  กรรมฐานแนวทางปฎิบัติเข้าสู่ความสงบ และเตือนสติความตายไม่มีนิมิต

  นิทานยักษ์ผู้มีความซื่อตรงต่อคำครูบาอาจาร์ยเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย

 • ๑๐ มีนาคม

   

  เทศน์บารมีคาถา การมีกำลังใจว่าจะไม่เกิดอีก

  กรรมฐานอารมณ์ยินดีและพอใจจะพาไปเกิด

 • ๑๑ มีนาคม

   

  เทศน์การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากขันธ์ และทุกข์ละเอียดจากสังโยชน์ อวิชชาเป็นต้น

  กรรมฐานการละฉันทะ กามราคะ (อวิชชา) ด้วยญาณ ๘ อุปมาความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีข้างเดียวโดยไม่หวังผล

 • ๑๗ มีนาคม

   

  เทศน์กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ การปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วย ทาน ศีล ภาวนา

  กรรมฐานการฝึกจิตไม่ให้มีความโลภ

 • ๑๘ มีนาคม

   

  เทศน์การละการเกิดด้วยปัญญาบารมี สู่การละฉันทะ ราคะ ในอวิชชา

  กรรมฐานแยกกายแยกจิตโดยเด็ดขาด นำไปสู่ฌานสี่ละเอียด

 • ๒๔ มีนาคม

   

  เทศน์ความกตัญญูเป็นเหตุการเกิดมรรคผล

  กรรมฐานการอยู่เหนือโลก เหนือธรรม โดยการไม่เกินบุญ

  นิทานอาศัยสมมุติ เพื่อละสมมุติเข้าสู่ทางหลุดพ้นวิมุต

 • ๒๕ มีนาคม

   

  เทศน์พุทธังเมฆะ นิมิตจิตตัง ธัมมังเมฆะ นิมิตจิตตัง สังฆังเมฆะ นิมิตจิตตัง

  กรรมฐานปรมัตถบารมี การมีกำลังใจเต็ม

 • ๓๑ มีนาคม

   

  เทศน์ดวงตาเห็นธรรม อันเกิดจากเห็นทุกข์

  กรรมฐานอากิญจัญญายตนฌาน การไม่มีอะไรเลย

  นิทานยักษิณี การทำความดีด้วยอารมณ์ขุ่นมัว

เมษายน ๒๕๕๕
 • ๑ เมษายน

   

  เทศน์ฉันทะ กับราคะ ในอวิชชา

  กรรมฐานเราไม่อยากได้ของใคร ได้ตามบุญ

 • ๖ เมษายน

   

  เทศน์การรักษาศีล และปรารถนาไม่ขอเกิดอีกแล้ว

 • ๗ เมษายน

   

  เทศน์การละมานะทิฏฐิ ด้วยการมีสติ

  กรรมฐานการมีญานทั้ง ๘

  นิทานการมองเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ อุปทานของโลก

 • ๘ เมษายน

   

  เทศน์การมองให้เห็นทุกข์ เพื่อเข้าสู่อริยสัจ

  กรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เพื่อละมานะ โดยไม่ต่อกรรมกัน

  นิทานอาศัยสมมุติ เพื่อละสมมุติเข้าสู่ทางหลุดพ้นวิมุต

 • ๑๓ เมษายน

   

  เทศน์วาระสงกรานต์ขอพร บิดามารดาเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต

 • ๑๔ เมษายน

   

  เทศน์การอารธนาพระบารมี พระรัตนตรัย ครอบคุ้มตัว

  กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย มีแต่พระพุทธเจ้า

 • ๑๕ เมษายน

   

  เทศน์อีกไม่นานร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา

 • ๒๑ เมษายน

   

  เทศน์การถึงความพร้อมเมื่อมีทุกขเวทนา

  กรรมฐานเอกายโน สักแต่ว่าเห็นพร้อมด้วยความเมตตา จะเข้าสู่อธิจิต นำสู่ความสงบ

  นิทานเสือทำความชั่วเป็นอาจิณ อุปมาเหมือนคนมีความโลภ

  นิทานวังมัจฉาเหตุเกิดเพราะมีบุพกรรมต่อกัน ด้วยความผูกพยาบาท ตอน ๑

 • ๒๒ เมษายน

   

  เทศน์การละมานะทิฏฐิ ด้วยพรหมวิหาร ๔

  นิทานวังมัจฉาเหตุเกิดเพราะมีบุพกรรมต่อกัน ด้วยความผูกพยาบาท ตอน ๒

 • ๒๘ เมษายน

   

  เทศน์การละอุปาทาน กับสักกายทิฏฐิ

  กรรมฐานพุทธานุสติเสมอเมื่อมีสุขทุกข์

  นิทานทรยศรัก มีของดีแล้วไม่รักษา

 • ๒๙ เมษายน

   

  เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

  กรรมฐานการใคร่ครวญตัวเองอยู่เสมอ

พฤษภาคม ๒๕๕๕
 • ๕ พฤษภาคม

   

  เทศน์ปรมัตถทาน การทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทน

  กรรมฐานรูปเป็นของที่ไม่แน่นอน ไม่ใช่เรา ไม่เป็นเรา

  นิทานคนมีมานะ ทุศีล ผิดกรรมบถสิบ ตกนรก

 • ๖ พฤษภาคม

   

  เทศน์รู้หรือไม่รู้ ยังฝืนทำ ถือว่าปรับเป็นโทษ

  นิทานยักษ์มีรูปเป็นเหตุ ตอน ๑

  กรรมฐานการเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย การทำบุญด้วยอารมณ์ปล่อย

 • ๗ พฤษภาคม

   

  เทศน์อานิสงส์การสร้างวิหารทาน

  กรรมฐานการเห็นร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่

 • ๑๒ พฤษภาคม

   

  เทศน์การรักษาศีล ด้วยความมีเมตตา

  กรรมฐานการมีเมตตาต่อตัวเอง และเพื่อนร่วมโลก ตามกฎธรรมดา

  นิทานเรื่องของหมา ที่มีความผูกพันธ์และความรักกับคนอื่นมากกว่าคนที่รักเรา

 • ๑๓ พฤษภาคม

   

  เทศน์โลกธรรม ๘ ประการเป็นของไม่แน่นอนขึ้นอยูกับบุญบาปให้ผล

  กรรมฐานกายคตานุสติ

 • ๑๙ พฤษภาคม

   

  เทศน์ความสุขจะเกิดเมื่อยอมรับกฎธรรมดา

  กรรมฐานจะทุกข์หรือสุข ให้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามครูบาอาจารย์

  นิทานแม่ชีเอาของสงฆ์โดยไม่รู้ตัวทำให้กันมรรคผล

 • ๒๐ พฤษภาคม

   

  เทศน์องค์ของการตรัสรู้ ๗ ประการ

  กรรมฐานการลดทิฏฐิมานะ ด้วยพุทธานุสติ

 • ๒๖ พฤษภาคม

   

  เทศน์การทำจิตผ่องใส ว่าเกิดมาพร้อมกรรม

  กรรมฐานการเกิดมามีเหตุ..ปัจจุบันไม่มีอะไรดีเลย

  นิทานคนชอบของเก่าติดหนี้สงฆ์โดยไม่รู้ตัว

 • ๒๗ พฤษภาคม

   

  เทศน์เหตุแห่งทุกข์เกิดจากการคิดว่าเป็นเรา เป็นของเรา จิตมีสภาพจำ

  กรรมฐานการพิจารณาโลกเป็นของน่าเบื่อ เป็นกำลังนำไปสู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

  นิทานยักษ์มีอุปทานในของสงฆ์

มิถุนายน ๒๕๕๕
 • ๒ มิถุนายน

   

  เทศน์เมื่อมีทุกข์ ต้องยอมรับว่าเป็นของกฎธรรมดา

  กรรมฐานการปฏิบัติสู่นิพพาน

 • ๓ มิถุนายน

   

  เทศน์ทุกข์เมื่อมีการเกิด ทรัพย์ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ จะพ้นทุกข์ได้จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

  กรรมฐานการฝึกพิจารณาทุกข์

 • ๔ มิถุนายน

   

  เทศน์วันวิสาขบูชา คุณพระบารมี ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  กรรมฐานคนดีรู้สึกละอาย คนไม่ดีรู้สึกทุกข์

  นิทานการเห็นทุกข์ได้มาก ก็จะไม่ทำชั่ว

 • ๑๖ มิถุนายน

   

  เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรม ฝึกจิตจากเจตนา

  กรรมฐานการเข้าสมาธิด้วยอานาปาฯ คนมีบุญคือคนที่มีปัญญา

 • ๑๗ มิถุนายน

   

  เทศน์บุญสำเร็จด้วยการให้ทานมัย เป็นความสุขอย่างยิ่งที่ใกล้จะตาย

 • ๒๓ มิถุนายน

   

  เทศน์เครื่องหมายของคนดี คือคนที่มีความกตัญญู

  สัมโมทนียกถานิทานประกอบขลุ่ย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอุบัติขึ้นมาด้วยอุปทานของตน โดยปราศจากความเมตตากัน

 • ๒๔ มิถุนายน

   

  เทศน์ทุกข์เกิดจากเหตุ

  กรรมฐานการลดมานะทิฏฐิ

 • ๓๐ มิถุนายน

   

  เทศน์เจตนาเป็นตัวบุญบาป

  กรรมฐานพุทธานุสสติ ด้วยบารมี ๓๐ ทัศ เพื่อสัตว์โลกทั้งหลาย

  นิทานแม่ปลาไหลลูกอ่อนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ๑ กรกฎาคม

   

  เทศน์จิตที่มีสรณะอันยอดเยี่ยมคือพระรัตนตรัย

 • ๗ กรกฎาคม

   

  เทศน์ทานบารมีเต็มภายใต้อุเบกขา โลกนี้มีแต่ภาระ

  กรรมฐานหนีกรรมด้วยบุญกรรมฐาน

 • ๘ กรกฎาคม

   

  เทศน์กายเป็นเหตุของทุกข์

  กรรมฐานเตรียมความพร้อมเมื่อจิตละขันธ์

 • ๑๔ กรกฎาคม

   

  เทศน์ความทุกข์เกิดจากความอยาก

  กรรมฐานทำจิตไม่ให้ฟุ้งและพลั้งเผลอด้วยวิปัสสนาญาณ

  นิทานชาวนากับงูดำที่มีความอาฆาต

 • ๑๕ กรกฎาคม

   

  เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรม

  กรรมฐานกายเป็นสิ่งรวมปฎิกูล

 • ๒๑ กรกฎาคม

   

  เทศน์การมีคารวะเป็นตัววัดการมีมานะ

  กรรมฐานการอยู่ด้วยจิตที่สงบโดยไม่สนใจร่างกาย

  นิทานไก่ชนผู้มีผลของกรรมที่ทำอย่างไรก็ได้รับอย่างนั้น

 • ๒๒ กรกฎาคม

   

  เทศน์กฎของกรรม ขึ้นอยู่กำลังใจตัววัดที่บารมี ๑๐

  กรรมฐานสัตว์เป็นไปตามกรรม แยกตามกำลังใจที่ทำมา

 • ๒๘ กรกฎาคม

   

  เทศน์ความกตัญญูของผู้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เท่านั้นที่จะเห็นความชั่วของตน

  กรรมฐานการมองเห็นความชั่วที่ทำอยู่ ต้องมีที่พึ่งอันยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้า

 • ๒๙ กรกฎาคม

   

  เทศน์การละตัณหาก็ยังไปนิพพานได้ยากถ้ายังมีความพอใจและยินดีอยู่

  กรรมฐานการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์

สิงหาคม ๒๕๕๕
 • ๒ สิงหาคม

   

  เทศน์การปฏิบัติให้เป็นสายกลาง

  กรรมฐานการพลัดพรากเป็นทุกข์ ยึดกรรมบท ๑๐ เป็นของพื้นฐานที่ห่างทุกข์

 • ๓ สิงหาคม

   

  เทศน์การมองเห็นทุกข์ด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

  กรรมฐานการพลัดพรากเป็นทุกข์

  นิทานตายายมีความอาฆาตกันเกิดจากบุพกรรมที่มีความรักกัน

 • ๔ สิงหาคม

   

  เทศน์ธรรมทานชนะทานทั้งปวง

  กรรมฐานการทำความดีละความชั่วตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

 • ๕ สิงหาคม

   

  เทศน์โลกไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากคนที่รักษาศีล และมีพุทธานุสสติ

  กรรมฐานอารมณ์พระอรหันต์

 • ๑๑ สิงหาคม

   

  เทศน์การใคร่ครวญหรือถามผู้รู้ก่อนทำด้วยการใช้สติ

  กรรมฐานการปฏิบัติกับความตั้งใจจริงโดยไม่ต้องสงสัย

  นิทานชายสามคนมีความทุกข์จากการพลัดพราก

 • ๑๒ สิงหาคม

   

  เทศน์พระอรหันต์พ่อแม่มีความสุข เมื่อเห็นลูกพ้นทุกข์

  กรรมฐานกายกับจิต

 • ๒๕ สิงหาคม

   

  เทศน์การใคร่ครวญก่อนจะพูด

  กรรมฐานการลดความอยากนำไปสู่มรรคผล

 • ๒๖ สิงหาคม

   

  เทศน์ผลการรักษาศีล

  นิทานต้นไม้ชรากับนก อุปมาอย่าคิดว่ามีความรู้เหนือกว่าผู้ใหญ่

  กรรมฐานแนวทางการปฎิบัติเมื่อจิตสงบ

กันยายน ๒๕๕๕
 • ๑ กันยายน

   

  เทศน์การไม่มีโรคมีความสุขอย่างยิ่ง

  กรรมฐานใช้ผลของการปฎิบัติ พิจารณา

 • ๒ กันยายน

   

  เทศน์ความรู้หาประมาณมิได้คือความรู้ของพระพุทธเจ้า ที่จะทำให้คนมีสุข

  กรรมฐานการฝึกสมาธิเพื่อมรรคผล

 • ๘ กันยายน

   

  เทศน์การน้อมระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว

  กรรมฐานการวางอารมณ์ของนักบวช

 • ๙ กันยายน

   

  ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการหล่อพระ

  ปกิณกะธรรมเทิดทูนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

 • ๒๒ กันยายน

   

  เทศน์การให้ทานทำให้มองเห็นความชั่ว

  นิทานเณรฝึกจิตจากผัสสะ

 • ๒๓ กันยายน

   

  เทศน์ผลขอการให้ทานเพื่อนิพพานเป็นที่ไป

  กรรมฐานการกำหนดจิตเป็นนักบวช

 • ๒๙ กันยายน

   

  เทศน์โพชฌงค์ ๗ ทางมรรคผล

  นิทานเด็กผมจุกผู้ตั้งใจทำความดีปราศจากการติดในโลกธรรม

  กรรมฐานการปฏิบัติปฐมฌาน

  ปกิณกะธรรมเทิดทูนคำสั่งสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ด้วยดอกไม้บริสุทธิ์

 • ๓๐ กันยายน

   

  เทศน์ความทุกข์ที่มีต่อลูกหลานด้วยความรักของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ๖ ตุลาคม

   

  เทศน์การละความชั่วต้องมีความกลัวในผลของบาป

  กรรมฐานการวางอารมณ์อยู่คนเดียวแบบอิสระเพื่อมรรคผลพระนิพพาน

 • ๗ ตุลาคม

   

  เทศน์อดทนต่อความชั่วและทุกข์อันเกิดจากร่างกาย

  นิทานอย่าไปอยู่ในที่มีคนพาลจะไม่เจริญ

  กรรมฐานตามความจริงขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์

 • ๑๓ ตุลาคม

   

  เทศน์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

  นิทานกบกับงูผูกพันกันด้วยบุพกรรม เป็นการกั้นมรรคผล

  กรรมฐานเหตุที่เกิดทุกข์จากกามคุณ และทุศีล

 • ๑๔ ตุลาคม

   

  เทศน์ความกตัญญูเป็นหัวใจของการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า

  กรรมฐานทำตัวเราให้เป็นของเรา ด้วยคติที่แน่นอนละความชั่วสิ้น

 • ๒๐ ตุลาคม

   

  เทศน์ความมีเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ต้องวันทา ในวันไหว้ครูเสาร์ห้า

  ปกิณกะธรรมการไม่ทำชั่วและไม่ทำความดี มีผลทำให้จิตขาดเมตตา กรุณา และยินดี

 • ๒๑ ตุลาคม

   

  เทศน์จิตอย่าคิดชั่ว มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

  ปกิณกะธรรมความกตัญญูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

  กรรมฐานทรงอารมณ์ปัจจุบันพระนิพพานว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร

 • ๒๗ ตุลาคม

   

  เทศน์ทานเป็นตัววัดกำลังใจ นำไปสู่ปัญญา

  กรรมฐานการเป็นผู้ไม่มีอะไร มีความสุขยิ่งว่าฌานสมาบัติ

  นิทานชายผู้มีใจขาดเมตตากรุณา

 • ๒๘ ตุลาคม

   

  เทศน์นิพพานัง ปรมัง สุญญัง

  กรรมฐานการมีสมาธิมีไว้ให้คิดครั้งเดียว และไม่ต้องกลับมาคิดอีก

  นิทานพญาราชสีห์ผู้ทรงสมาธิละความกังวลจนเป็นฌาน

 • ๓๐ ตุลาคม

   

  เทศน์สัตว์โลกจำแนกไปตามกรรม

พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 • ๓ พฤศจิกายน

   

  เทศน์อานิสงส์บุญกฐิน

  กรรมฐานการจะพ้นทุกข์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

 • ๔ พฤศจิกายน

   

  เทศน์การรักษาศีลเป็นเรื่องปกติต้องอาศัยความเมตตาและกฎธรรมดา

  กรรมฐานการไม่ปรารถนาจะเกิด

 • ๑๐ พฤศจิกายน

   

  เทศน์การตั้งกำลังใจในการทำทานมัยเมื่อมีอุปสรรค

  นิทานตัวหนอนผู้มีอารมณ์เดียวนำไปสู่มรรคผล

  กรรมฐานบรมสุข ความสุขอื่นใดไม่เสมอเท่ากับความสงบ

 • ๑๑ พฤศจิกายน

   

  เทศน์กระแสพระธรรมเทศนาจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยการครองพรหมวิหาร ๔

 • ๑๗ พฤศจิกายน

   

  เทศน์การให้ทาน ต้องเปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา

  กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดไม่เกาะ

 • ๒๔ พฤศจิกายน

   

  เทศน์ความละอายและกลัวผลของความชั่ว จะกลับมาสู่เรานำไปสู่สวรรค์

  กรรมฐานการสงบร่างกายมีแต่ความสุข

 • ๒๕ พฤศจิกายน

   

  เทศน์ความกังวลเกิดจากอุปาทานทางโลก

  กรรมฐานการชมสวนดอกไม้ของพระอริยะ พิจารณาร่างกาย

ธันวาคม ๒๕๕๕
 • ๑ ธันวาคม

   

  เทศน์บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)

  กรรมฐานการทรงสมาธิ

 • ๒ ธันวาคม

   

  เทศน์ผลบุญวัดที่ความสุขด้วยกำลังใจที่มีความเมตตา กรุณา

  กรรมฐานการทรงจิตให้สงบ

 • ๕ ธันวาคม

   

  เทศน์คนใดขาดเมตตาก็ย่อมไม่เข้าใจในความรักของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ

  กรรมฐานการละมานะด้วยใคร่ครวญเสมอว่า เราไม่เลวกว่า ไม่เสมอกัน ไม่ดีกว่า

 • ๘ ธันวาคม

   

  เทศน์อย่าหลงดี เพราะโลกนี้จิตคิดชั่วตลอดเวลา

  นิทานเศรษฐีผู้ให้แต่เบื่อทางโลก เข้าสู่สมณเพศด้วยการละกามคุณ

 • ๙ ธันวาคม

   

  เทศน์ความรู้และตัดข้อสงสัยในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • ๑๐ ธันวาคม

   

  เทศน์การสำรวมตนอยู่ตลอดเวลา

  กรรมฐานการใคร่ครวญให้จิตสงบ รู้วางว่างเปล่าเพื่อสู่สมาธิทรงตัว

 • ๑๕ ธันวาคม

   

  เทศน์การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง

  กรรมฐานการมองจิตให้เห็นความจริงละตัณหา ความทะยานอยาก และความผูกพัน

 • ๑๖ ธันวาคม

   

  เทศน์การใคร่ครวญความชั่วของตัวเองเสมอ

  นิทานความชราทำให้สิ่งที่เคยเป็นสุขกลับเป็นสิ่งที่ไม่สุข

  กรรมฐานการทรงสมาธิต้องอาศัยอานาปานสติ

 • ๒๙ ธันวาคม

   

  เทศน์บุคคลที่ไม่เห็นกฎธรรมดาเพราะมีตัณหา

  นิทานบุพกรรมของบุคคลทั้งสี่ ที่มีใจรักพระศาสนายิ่งกว่าชีวิต

 • ๓๐ ธันวาคม

   

  เทศน์กตัญญูรู้คุณถือว่าเป็นคนดี

  นิทานแม่เสือละความผูกพันธ์ เข้าสู่มรรคผล

 • ๓๑ ธันวาคม

   

  เทศน์จาคะนำไปสู่การละตัณหา อุปาทาน และความยินดีและพอใจ

  เจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

มกราคม ๒๕๕๖
 • ๑ มกราคม

   

  เทศน์พระธรรมมีแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเท่านั้นที่แจกแจงได้ถ่องแท้

 • ๕ มกราคม

   

  เทศน์การให้ เป็นการละความอยาก

  กรรมฐานการเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

 • ๖ มกราคม

   

  เทศน์พระธรรมเป็นทางพ้นทุกข์

  กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไร การเห็นความพอใจยินดีในกายก็มีมิได้

 • ๑๒ มกราคม

   

  เทศน์ผู้ที่จะเกิดปัญญาจากการฟังพระธรรมเทศนาต้องมีกำลังใจ

  กรรมฐานธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุและความดับสิ้นไปแห่งธรรมนั้น

 • ๑๓ มกราคม

   

  เทศน์ความรู้เกิดได้จากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • ๑๙ มกราคม

   

  เทศน์จิตว่างจากความโลภ ความโกรธ และความหลง

  กรรมฐานการปฏิบัติถึง สามารถตอบใจตัวเองด้วยอธิจิต

 • ๒๐ มกราคม

   

  เทศน์การวางอารมณ์อุเบกขาญาณต้องยึดกฎธรรมดา

  กรรมฐานการไม่ปรารถนาสิ่งใดในโลก มีแต่พระศาสนา

 • ๒๖ มกราคม

   

  เทศน์การมองเห็นทุกข์เป็นกฎธรรมดา

  นิทานตากับยายที่มิสงสัยในพระพุทธเจ้า

 • ๒๗ มกราคม

   

  เทศน์การทรงอารมณ์เนกขัมมะ จิตจะไม่หวั่นไหว

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 • ๒ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์เหตุของการมีทุกข์และดับทุกข์

 • ๙ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การจะดูคนดี ดูที่ความกตัญญู

 • ๑๐ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์

  กรรมฐานการปฏิบัติด้วยตนเอง

 • ๑๖ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์ความไม่ประมาทในชีวิต

 • ๑๗ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การใคร่ครวญก่อนทำ

  กรรมฐานการเห็นความจริงกับความคิดไปทางเดียวกัน

 • ๒๓ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์ศีลช่วยให้การอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าในฐานะใด มีความเดือดร้อนน้อย

  กรรมฐานความเข้าใจในอริยสัจ ช่วยละกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมออกจากจิต

 • ๒๔ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การช่วยงานพระศาสนาโดยอาศัยกำลังใจ

  กรรมฐานการพิจารณาสิ่งที่กระทบในปัจจุบัน

  นิทานพญานาคผู้มีคุณธรรม

 • ๒๕ กุมภาพันธ์

   

  เทศน์การเข้าถึงความดีได้ ต้องละความชั่วที่ปฏิบัติต่อบิดามารดาให้ได้ก่อน

มีนาคม ๒๕๕๖
 • ๒ มีนาคม

   

  เทศน์ การใคร่ครวญความจริงเพื่อความพ้นทุกข์

  กรรมฐาน สิ่งสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน

 • ๓ มีนาคม

   

  เทศน์ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนที่แท้จริง

  นิทาน ชายขี้เมาขึ้นสวรรค์ด้วยการละความชั่วด้วยใจเมตตา

  กรรมฐาน เส้นทางของการเข้าถึงความเป็นพระอริยะ

 • ๙ มีนาคม

   

  เทศน์ การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาในการดับทุกข์

  กรรมฐานจะได้ผลด้วยการละปฎิฆะ และทรงเมตตาเสมอว่าทุกคนมีแต่ทุกข์

 • ๑๐ มีนาคม

   

  เทศน์ การชนะอะไร ไม่เท่ากับการชนะใจเรา

  นิทาน การเกิดมามีแต่เรื่องวุ่นวาย และการทำความดีโดยไม่ต้องบอกใคร

  กรรมฐาน อารมณ์สุดท้ายของการเข้าสู่พระนิพพาน

 • ๑๖ มีนาคม

   

  เทศน์ การปฏิบัติตามผู้พ้นทุกข์แล้วย่อมพ้นทุกข์ได้ง่าย

 • ๑๗ มีนาคม

   

  เทศน์ การละสงสัยในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ทำให้เข้าถึงอารมณ์นิพพานได้ง่าย

  นิทาน นายพรานผู้สำนึกผิดกับรุกขเทวี

  กรรมฐาน ความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยคือหัวใจของการพ้นทุกข์

 • ๓๐ มีนาคม

   

  เทศน์ การรู้คุณต้องใช้ปัญญาอันเกิดจากสมาธิ

  กรรมฐาน การปรารถนานิพพานต้องมองเห็นสิ่งที่ขาด และละความพอใจยินดีในสิ่งนั้น

 • ๓๑ มีนาคม

   

  เทศน์ การหลุดพ้นอกุศลกรรม ต้องฉลาดโดยตามผู้รู้

  กรรมฐาน การตัดการสงสัยในความคิดว่ากายไม่ใช่เราไม่เป็นของเรา

เมษายน ๒๕๕๖
 • ๖ เมษายน

   

  กรรมฐาน การระลึกคุณพระรัตนตรัยเสมอในการปฏิบัติ

 • ๗ เมษายน

   

  เทศน์ คนรู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้ละความชั่วได้ง่าย

  กรรมฐาน ละความพอใจและยินดี

 • ๑๓ เมษายน

   

  เทศน์ ไม่มีความรู้ใดทำให้พ้นทุกข์ได้ นอกจากพระธรรมคำสั่งสอน

  นิทาน เสือเฒ่ากลับใจด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้า

  กรรมฐานความทุกข์จะผ่านไปได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว

 • ๑๔ เมษายน

   

  เทศน์ การไม่ประมาทในมุนี

  นิทาน ไอ้จุกผู้มีบุญวาสนา

  กรรมฐาน ทำจิตให้เป็นสุขเมื่อเผชิญทุกข์

 • ๑๕ เมษายน

   

  เทศน์ คนมีบุญเท่านั้นที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา

 • ๒๗ เมษายน

   

  เทศน์ เมื่อมีทุกข์ กำหนดจิตนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

  นิทาน ลูกพญานาคพลัดพราก

  กรรมฐาน การยอมรับกฎธรรมดา

 • ๒๘ เมษายน

   

  เทศน์ การรักษาศีลบริสุทธิ์ ดูที่พรหมวิหารสี่และยอมรับกฎธรรมดา

  นิทาน สุนัขฝึกสมาธิ

  กรรมฐาน ขอให้เกิดปัญญาในการพ้นทุกข์

พฤษภาคม ๒๕๕๖
 • ๔ พฤษภาคม

   

  เทศน์ การทำชั่วโดยไม่เจตนา เกิดได้เพราะแรงอกุศลกรรม

  กรรมฐาน การยกจิตจากทุกข์โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

 • ๕ พฤษภาคม

   

  เทศน์ คุณของพระรัตนตรัยมีค่ากว่าทรัพย์ใด ๆ ในโลก

  นิทาน ไก่ฟ้าเป็นเหตุของอกุศลกรรมเข้า

  กรรมฐาน การพ้นทุกข์ด้วยการเดินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • ๑๘ พฤษภาคม

   

  เทศน์ การทำจิตให้ถึงความพร้อม

 • ๑๙ พฤษภาคม

   

  เทศน์ การหาวิหารธรรม คือที่พักของใจ เมื่อโดนกระทบ

  นิทาน พระฤๅษีทรงพรหมวิหารสี่

  กรรมฐาน การฝึกทิพจักขุญาณ

 • ๒๔ พฤษภาคม

   

  เทศน์ การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

  นิทาน พญาราชสีห์น้อยพระโพธิสัตว์

 • ๒๕ พฤษภาคม

   

  เทศน์ การยึดที่พึ่งคือพระรัตนตรัยให้มั่นคงในใจเรา

  นิทาน ยายชื้นผู้มีเมตตา

  กรรมฐาน ความคิดเห็นแน่วแน่ว่าการไม่มีร่างกายเป็นของดี

 • ๒๖ พฤษภาคม

   

  เทศน์ ธรรมที่ว่างจากกุศลและอกุศล

  กรรมฐาน ปรมัตถทานก็ไปนิพพานได้


ออกแบบโดย คุณกรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย
ดูแลโดย ป๋าของหนู เพื่อหนูของป๋า
น้อมอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง และท่านจิตโต ผู้ให้ความเมตตาแก่เกล้ากระผมเสมอมา